Norm Invest's oplysninger til kunder om priser

Norm Invest's prisstruktur er opbygget ud fra intentionen om, at de totale omkostninger, ved investering over en 10-årig tidshorisont, skal ligge mellem 0,60 % og 0,80 % om året. Du kan få vist eksempler på omkostningerne og fordelingen heraf for forskellige porteføljer på https://www.nord.investments/priser.

Omkostninger ved investering består både af omkostninger, der opkræves løbende, og omkostninger, der opkræves i forbindelse med hver enkelt handel. Derfor varierer de faktiske omkostninger fra år til år afhængigt af handelsomfanget. De enkelte omkostninger kan ses herunder.

Løbende omkostninger betales dels til Norm Invest, og dels til Norms partnerbank Saxo Bank A/S. Herudover er der løbende omkostning til administration af de ETF’er, som kundens portefølje investeres i. ETF’ernes administrationsomkostninger fragår i den enkelte ETF’s løbende afkast og opkræves således ikke på kundens konto.

Løbende omkostninger

Rådgivningshonorar til Norm Invest (Opkræves af den totale porteføljeværdi)

Depotomkostninger til Saxo Bank

Rådgivningshonorar til Norm Invest (Opkræves af den totale porteføljeværdi)

Løbende omkostninger (fortsat)

Administrationsomkostninger til ETF'er

* Idet porteføljer sammensættes af op til 10 forskellige ETF’er, hver med individuelle administrationsomkostninger, afhænger de samlede administrationsomkostninger af den konkrete portefølje. Hvor Norm Invest som følge af størrelsen af kundens indbetaling, og stykprisen på de ETF’er som Norm Invest rådgiver om, ikke har mulighed for at sammensætte en bred portefølje, udvælges en simpel portefølje til kunden, hvilket påvirker de samlede administrationsomkostninger.

Engangsomkostninger I forbindelse med handel (køb eller salg)

For ydelser der er momspligtige, er priserne ovenfor angivet inkl. moms. Kunder har, via personligt login på Norm Investment´s hjemmeside, altid adgang til en komplet opgørelse over de faktisk afholdte omkostninger.

Gratis investeringsplan
Ring til os:  
+45 71969628
Chat med os!