Privatlivs- og cookiepolitik

Introduktion

Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende "Norm Invest") er en fondsmægler med tilladelse fra Finanstilsynet. Norm Invest rådgiver om sammensætningen af din personlige investeringsportefølje baseret på et bredt udbud af Exchange Traded Funds (ETF´er).

Vi tager behandlingen af dine personlige data alvorligt. Dette dokument beskriver vores privatlivs- og cookiepolitik.

Privatlivspolitik

Norm Invest er at betragte som dataansvarlig i forhold til persondata, som vi indsamler og behandler.

Det retlige grundlag for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (Persondataforordningen). I Danmark er dansk lovgivning (Databeskyttelsesloven) indrettet i overensstemmelse med forordningens bestemmelser. Såvel Databeskyttelsesloven som Persondataforordningen trådte i kraft den 25. maj 2018.

Indsamling, behandling og opbevaring

Vi indsamler, behandler og opbevarer dine persondata i det omfang du indtaster, sender eller på anden måde giver Norm Invest dine persondata i forbindelse med besøg på vores hjemmeside, udfyldelse af en investeringsplan eller din oprettelse som kunde. I visse tilfælde kan Norm Invest også indsamle data fra offentlige registre og andre kilder. Dette kan fx være oplysninger, om et selskab er momsregistreret, oplysninger om reelle ejere eller oplysninger om din status som en politisk eksponeret person.

Persondata, som vi indsamler, kan typisk kategoriseres i følgende kategorier:

 • Personlige oplysninger, som fx er oplysninger om dit navn, adresse, e-mailadresse og CPR-nummer.
 • Oplysninger om din privatøkonomi, fx månedlig indkomst eller oplysninger om gæld og formue fx i form af årsopgørelse fra Skat eller overblik over dine pensioner fra PensionsInfo.
 • Billedlegitimation, i form af kopi af kørekort eller pas eller lign.
 • Oplysninger om hvorvidt du er omfattet af finansielle sanktioner eller anses for en politisk eksponeret person fra Uniify ApS eller anden leverandør.  

Formålet med indsamling af persondata sker med henblik på, men er ikke begrænset til:

 • Etablering, vedligeholdelse og eventuel afslutning af bruger- og kundeforhold hos Norm Invest.
 • Etablering, vedligeholdelse og eventuel afslutning af dit kundeforhold hos Saxo Bank A/S, i det omfang der hos Saxo Bank A/S oprettes depot og konto til din investering.
 • Videreformidler dine værdipapirordrer til udførelse hos Saxo Bank A/S.
 • Rapportering i vores app omkring dine investeringer.
 • Tilpasning af kommunikation og markedsføring til dig.
 • Tilpasning af samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig.
 • Generel administration af din relation til Norm Invest.
 • Opfyldelse af gældende lov, herunder fx lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter, lov om kapitalmarkeder, Kommissionens delegerede forordning 2017/590 af 28. juli 2016 om rapportering af transaktioner til kompetente myndigheder, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, markedsføringsloven samt Databeskyttelsesloven.

Videregivelse til tredjemand

Når du vælger at oprette dig som kunde hos Norm Invest, så giver du os samtidig tilladelse til at videregive oplysninger om dig til vores partnerbank Saxo Bank A/S. Videregivelse sker til brug for oprettelse og vedligeholdelse i vores partnerbank, Saxo Bank A/S. Samtidig videregiver Norm Invest legitimationsoplysninger til Saxo Bank A/S for at kunne opfylde krav til identifikation af kunder i den gældende lovgivning om forebyggelse af hvidvask.

I nogle tilfælde deler vi dine data med øvrige samarbejdspartnere. Dette sker dog aldrig uden, at Norm Invest har fuld kontrol over dine data, da en sådan samarbejdspartner alene kan tilgå og behandle dine data efter, at der er indgået en databehandleraftale mellem Norm Invest og den pågældende samarbejdspartner, eller at du har givet dit samtykke til at vi må dele dine data med den pågældende samarbejdspartner. Norm Invest kan overdrage persondata til en eller flere af følgende kategorier af samarbejdspartnere/tredjeparter:

 • Markedsførings- og kommunikationssystemer samt andre administrative systemer.
 • Betalingsinitieringstjenester (Mastercard)
 • Advokater og andre der yder konsulenthjælp til Norm Invest.
 • Driftsoperatører - fx leverandører af servere.
 • Finanstilsynet og andre myndigheder.

Denne liste er ikke udtømmende.

Formålet med videregivelse af din data kan eksempelvis være etablering, vedligeholdelse eller afslutning af dit kundeforhold. Videregivelse af data sker altså med henblik på, at Norm Invest skal kunne levere ydelser til dig eller markedsføring.

Opbevaring

Vi opbevarer kun dine personlige oplysninger, så længe der er brug for oplysningerne til at udføre de ydelser, som vi leverer til dig. Derfor vil dine persondata registreret hos Norm Invest løbende blive slettet, såfremt Norm Invest ikke er forpligtet til at opbevare oplysningerne i henhold til gældende lovgivning. Vi kontrollerer løbende, om vi har gemt oplysninger, der ikke længere er nødvendige at opbevare. Perioden, hvor vi opbevarer dine persondata kan altså variere, da opbevaringen tjener forskellige formål. I visse tilfælde vil dine persondata blive anonymiseret fremfor at blive slettet.

Vi har ligeledes indført de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre dine oplysninger. Vi stiller samme krav til virksomheder/databehandlere, som vi eventuelt måtte videregive dine oplysninger til. Persondata, som Norm Invest er forpligtet til at indsamle, gemme og videregive til Saxo Bank A/S, slettes 5 år efter, at dit kundeforhold hos Norm Invest ophører, medmindre andet fremgår af lovgivningen.

Fortrolighed

Norm Invest og Saxo Bank A/S er underlagt lovpligtig tavshedspligt.

Samtykkekrav

Er behandling af dine persondata baseret på dit samtykke, skal du være opmærksom på, at du har mulighed for at tilbagekalde samtykket. Tilbagekaldelse af samtykke kan have betydning for håndteringen af dit kundeforhold hos Norm Invest, idet vores mulighed for at behandle personoplysninger er en nødvendighed ved levering af visse ydelser.

Cookiepolitik

Cookies

Hos Norm Invest benytter vi cookies til at forbedre den oplevelse, du får på vores hjemmeside og indsamle statistik om besøgende. Uden cookies ville du faktisk ikke kunne benytte flere dele af vores hjemmeside. Norm Invest har en række samarbejdspartnere hvor udveksling af data kan forekomme - herunder udveksling af data via cookies. Det vil sige, at godkendte 3. partstjenester, i nogle tilfælde kan indsamle data via cookies.

Herunder ser du en oversigt over alle de 1. parts cookies Norm Invest sætter, samt de 3. Partstjenester, der kan sætte cookies, når du besøger Norm Invests hjemmeside:

Ønsker du at afvise brugen af cookies på din computer, kan du vælge at gøre det under indstillinger i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt, samt at der kan være indhold, du ikke kan få adgang til.

Generelt

Kontakt og indsigt

Vi tager din sikkerhed alvorligt og vi gør alt, hvad vi kan for at være transparente omkring den måde, vi behandler dine oplysninger på. Du kan altid få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig. Du har ligeledes ret til at få ajourført, rettet eller slettet oplysninger om dig.

Helt konkret, har du ifølge Databeskyttelsesloven og Persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne. Alle anmodninger om tilbagetrækning af samtykke, skal du fremsætte skriftligt pr. e-mail.

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Norm Invests behandling af personoplysninger, så er du altid velkommen til at kontakte os på nedenstående e-mail: hello@norminvest.com

Du kan også sende et brev til:

Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S
Applebys Plads 7, 1411 København K, Danmark

Hvis du ønsker at klage over vores partnerbank Saxo Bank A/S bedes du kontakte Saxo Bank A/S’ klageansvarlige afdeling på complaints@saxobank.com eller på følgende adresse:

Saxo Bank A/S.
Att: Complaints, Philip Heymans Allé 15, 2900 Hellerup

Du har altid ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine persondata på, hvis du mener, at vi behandler dine persondata i strid med gældende lovgivning. Oplysninger om vores behandling af en indsigelse kan dog i visse tilfælde være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder eller immaterielle rettigheder. Eventuelle klager kan også rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Lovvalg

Brugen af Norm Invests hjemmeside, samt generel benyttelse af Norm Invests ydelser er underlagt dansk ret og eventuelle tvister afgøres ved de danske domstole.

Vi forbeholder os retten til at ændre dette dokument uden varsel med henblik på at leve op til den til enhver tid gældende lovgivning.

Kom i gang
Ring til os:  
+45 71969628
Chat med os!